areng

Soovides püsida Eesti juhtivate raudbetoonitootjate ja betoontooteid turustavate ettevõtete seas, kindlustame oma eesmärgistatud tegevusega klientide lojaalsuse, personali motiveerituse ja investorite rahulolu.

Võtmeteguriks konkurentsis püsimiseks on toodete nomenklatuuri suurendamine ja selleks tehtavad investeeringud. Oleme investeerinud uutesse tootmisliinidesse ja töötajate olmetingimuste parandamisse. Pidevalt uuenevate tehnoloogiatega kursis olemine, töötajate pidev koolitus ja tootmise efektiivsuse tõstmine aitab ettevõttel elujõulisena püsida ka pikemas perspektiivis.

Poliitika

AS Betoneks poliitikaks on: teostada tööd kooskõlas sõlmitud lepingutega, hea ehitustava kohaselt, kvaliteetselt ja tähtaegselt.

PÕHIVÄÄRTUSED

Meie tegevuse aluseks on järgmised põhimõtted:
  • ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu ja selle pidev parendamine
  • klientide ja teiste osapoolte (seadused, standardid) nõuete täitmine
  • hoida avatud infovahetust ja usaldust klientidega suheldes
  • tõhus ja paindlik töökorraldus ning selle efektiivsuse pidev parendamine
  • leida uusi innovaatilisi elemendi lahendusi
  • kliendikeskne ja tulemusele orienteeritud lähenemisviis
  • sõlmida vastastikku kasulikud ning kestvad suhted tarnijate ja tellijatega
  • toota ja turustada ehitusmaterjale keskkonnasäästlikult ja efektiivselt, tagamaks ökoloogiliste väärtuste säilimise.
Peamine väärtus on meie professionaalne ja motiveeritud inimkapital.

VISIOON

AS Betoneksi peamiseks eesmärgiks on pakkuda parimat teenust ja täita ka kõige nõudlikumate klientide tellimused, mis tagaksid meie toodangule jätkuva nõudluse. Teeme investeeringuid uuenduslike tootmisviiside kasutusele võtmiseks ja töötajate koolitamiseks. Soovime püsima jääda järjest suurenevas ehitusmaterjalide turu konkurentsi tingimustes.

 

MISSIOON

Olla eeskujulik ettevõte ehitusmaterjalide turul, kes on kliendikeskne ja võimeline pakkuma innovaatilisi ning kvaliteetseid tooteid.