MUOTTIHARKON ASENNUS

MUURIN LADONTA JA BETONOINTI

1. Yleiset suositukset
1.1. Latominen
Muottiharkot tulee latoa siten, että ontelot osuvat kohdakkain. Laastia ei suositella levitettäväksi ensimmäisen harkkorivin päälle koko laajuudelta, sillä täytebetonin tulee saavuttaa kontakti perustuksen kanssa. Muottiharkkoseinä betonoidaan kokonaan. Ennen betonointia tulee asentaa putket kaapeleita ja teknisiä järjestelmiä varten. Muottiharkko on suunniteltu siten, että betoni tunkeutuu tiivistettäessä onteloiden välisiin tyhjiöihin ja sitoo harkot keskenään myös vaakatasossa. Vierekkäin sijaitsevien betonipylväiden välille muodostuu siten sidos. Sillä saavutetaan betonoinnin yhteydessä paras sisäinen rakenne.
1.2. Raudoittaminen
Pystyraudoitus voidaan asentaa ennen betoniseinän ladontaa tai sen jälkeen. Pystysuorien ja vaakasuorien raudoitusterästen tulee olla asennettu ja kiinnitetty asianmukaisesti. Raudoituksen etäisyyden harkon seinästä tulee olla vähintään 0,5–1,2 cm käytettävän betonin täyteaineen mukaan.
Betonointi

2. Matala valu
2.1. Yleistä
Matala betonointi on tavanomaista helpompi ja yleisimmin käytetty. Matalassa valussa harkkoseinän enimmäiskorkeus on 1,6 metriä (kahdeksan harkkokerrosta). Sen jälkeen betonoidaan ontelot ja ladotaan uusi seinänosa (enintään 1,6 metriä) ja niin edelleen.

2.2. Raudoituksen jatkokset
Pystyraudoitustangot voivat olla melko lyhyitä, sillä niiden tulee ulottua betonikerroksen yli juuri sen verran, että varmistetaan riittävä limitys seuraavan betonikerroksen raudoitusterästen kanssa. Paineseinissä käytettävien raudoitusterästen jatkospituuden tulisi olla painealueella vähintään 20 Ø + 150 mm ja vetoalueella 25 Ø + 150 mm. Limitys ei saa olla alle 300 mm.

2.3. Betonointi ja tiivistys
Betonivalutöihin käytetään yleensä erityistä betonipumppua. Pienissä kohteissa aukot täytetään käsin. Harkkorivin päällimmäisen kerroksen peittämistä täytebetonilla on vältettävä, sillä muottiharkot ladotaan ilman laastikerrosta. Jos betonityöt keskeytetään vähintään tunniksi, rakenteen vaakasuoran työsauman pinta tulee jättää vähintään 2,5 cm ylimmän harkon yläreunan alapuolelle. Se varmistaa uuden betonikerroksen ja harkkorivin tartunnan. Betonoinnin yhteydessä täytebetonia tulee tiivistää. Täytebetonin juoksevan koostumuksen vuoksi betonin tiivistäminen ei vaadi suuria ponnisteluja.

3. Korkea valu
3.1. Yleistä
Korkea betonivalu on suunniteltu rakenteisiin, joiden raudoitus, ikkuna- ja oviaukot ja seinäelementtien sijainti mahdollistavat täytebetonin vapaan valumisen. Betonointi aloitetaan, kun seinä on ladottu piirustusten mukaiseen korkeuteen saakka. Betoni valetaan kerroksittain, jolloin kerroksen enimmäiskorkeus on 1,6 metriä (ks. kohta 3.2).

3.2 Betonointi ja tiivistys
Valuosat tulee valita siten, että työpäivän päätteeksi ehditään valaa seinä loppukorkeuteen (kerrallaan valetaan enintään 1,6 metrin korkuinen kerros). Viimeistään 10 minuutin kuluttua betonikerroksen valamisesta tulee aloittaa tiivistäminen täryttimellä. Jokainen seuraava betonikerros pumpataan ja tiivistetään vähintään 30 minuutin ja enintään 60 minuutin kuluessa (sääolosuhteiden ja betonin absorption mukaan). Kyseinen aika vaaditaan asennetun täytebetonin kutistumisen päättymiseksi ja ylimääräisen veden imeytymiseksi ympäröivään betonielementtiin. Edellä mainittu odotusaika vähentää myös täytebetonin hydraulista painetta, ja siten myös harkkojen siirtymisen vaara vähenee. Jokainen seuraava kerros tulee ladonnan yhteydessä sitoa täryttämällä edelliseen kerrokseen 30–35 cm:n osalta. Kun seinä on valettu loppuun saakka, seinäpinta tulisi pestä painevedellä, jotta saataisiin poistettua kaikki valupurseet ja tahrat, jotka johtuvat betonin valumisesta saumojen läpi. Painevedellä pesun jälkeen seinää voi hieman parannella.
 MUOTTIHARKKOSEINÄN KÄYTTÖOHJE

Rakennuksen valmistuttua muottiharkkoseinä ei kaipaa erityistä hoitoa. On kuitenkin otettava huomioon pinnan huokoisuus sekä se, että kyseessä on niin sanotusti hengittävä rakennusmateriaali. Suosittelemme noudattamaan seuraavia ohjeita:
1. Ennen kuin kivipintaa aletaan käsitellä kemikaaleilla, on varmistettava niiden sopivuus kivipintojen käsittelyyn.
2. Puhdistusaineita tulee käyttää oikeassa suhteessa laimentajan kanssa (joka on usein vesi).
3. Huokoinen pinta tulisi kosteuttaa puhtaalla vedellä ennen pintakerroksen pesua vesiliukoisella aineella. Se estää kemikaalien imeytymisen syvemmälle.
4. Kivipinnan vaurioittamista painepesulla ja mekaanisella puhdistamisella tulisi välttää. (Esimerkiksi painepesurilla liian lähelle tultaessa vesisuihku jättää seinään viiruja. Myös kovat metallisesineet jättävät seinään naarmuja.)
5. Maalia, öljyä ja muuta vastaavaa poistettaessa suosittelemme käyttämään asiantuntijoiden apua oikean tekniikan valintaan. Voimakkaiden kemikaalien vaikutusta tulee ehdottomasti kokeilla pienelle koealueelle.
6. Jotta ladottu harkkoseinä pysyisi kauniina, suosittelemme pitämään sadevesiputket ja vesipellit kunnossa. Ne estävät veden jatkuvan valumisen kivipintoja pitkin. Jatkuva veden valuminen aiheuttaa suolojen hikoilua pintaan (efflorescence) sekä sammalten ja levien muodostumista pintaan. Lisäksi se vähentää kivirakenteen käyttöikää (karbonisoituminen, jäätymiskertojen lisääntyminen).
7. Pinnan kosteuden imeytymisen vähentämiseen voidaan käyttää kyllästysaineita (ne estävät veden tunkeutumisen huokosiin mutta eivät muuta vesihöyryn läpäisykykyä), jotka tekevät usein likaantuvan tai kastuvan pinnan helposti pestäväksi tai vettä hylkiväksi.
8. Pinnan maalaamiseen tulee käyttää vain kivi- ja laastipinnoille tarkoitettuja maaleja ja värejä.
Edellä esitettyjen ohjeiden noudattaminen auttaa säilyttämään kivirakenteen kauniina ja edesauttaa hyvien teknisten ominaisuuksien säilymistä useiden sukupolvien ajan. Se myös ylläpitää tekemänne investoinnin arvoa.
Betoniharkkojen käyttöä koskevat tärkeimmät ohjeet muuraustöitä tehtäessä
2. Latominen
2.1. Jos rakenne-elementit saattavat kyllästyä vedellä (kellarin seinät, perustukset), suosittelemme rappaamaan seinän ennen vedeneristystöiden tekemistä. Rappaus tai vedeneristekerros on tarpeellinen myös muissa rakenne-elementeissä, joissa vesi saattaa vahingoittaa ladottua harkkoseinää.
3. Julkisivuseinien ankkurointi
3.1. Tarvitaan vähintään viisi sidettä neliötä kohden.
3.2. Suosittelemme käyttämään ruostumattomasta tai sinkitystä teräksestä valmistettuja lanka-ankkureita (Ø 4–6 mm).
4. Liikuntasaumat
4.1. Liikuntasaumoja tarvitaan kaikkiin muurausmateriaaleihin – myös muottiharkkoihin – muuratun seinän tilavuuden muutosten aiheuttamien jännitysten laukaisemiseksi.
4.2. Liikuntasaumojen etäisyys raudoittamattomassa seinässä on 6–7,5 metriä rakenteen mukaan (aukkojen sijainti ja mitat, tolpat, pilasterit, seinän poikkileikkausten muuttumispaikat jne.).
5. Kosteuden torjunta
5.1. Monikerroksisissa seinärakenteissa tulee käyttää kondenssiveden ja saumojen läpi tunkeutuneen sadeveden poistoon seinän alimmaisen harkkokerroksen alle sijoitettavaa peltiä.
5.2. Julkisivuseinässä alimmaisessa harkkokerroksessa jätetään noin 80 cm:n välein pystysauma tyhjäksi tuuletuksen ja veden poistumisen varmistamiseksi. Sama tehdään julkisivuseinän yläosassa, mikäli ei ole muita tuulettamismahdollisuuksia.
5.3. Kaikkien ikkunoiden ja ovien yläreunoihin tulee asentaa pellit ja jättää tuuletusaukot.
5.4. Betonitiiliä ja -harkkoja käytettäessä on otettava huomioon suhteellisen suuret huokoset ja sen mukainen suurempi vedenimu- ja luovutusnopeus.
6. Muuratun seinän raudoittaminen ja betonointi
6.1. Muottiharkoista ladotussa seinässä raudoittamattoman seinän korkeus voi olla 20 harkon leveyttä ja raudoitetussa harkkoseinässä 30 harkon leveyttä.
6.2. On ehdottomasti suositeltavaa raudoittaa onteloharkkoseinän alimmainen ja ylimmäinen (laatan alle jäävä) vaakarivi.
6.3. Sellaisten onteloharkkoseinien tapauksessa, jotka ovat esimerkiksi epäkeskisen paineen alla, joissa on pitkät aukkojen ylitykset tai joissa on muu monimutkaisempi rakenne, tulee ehdottomasti konsultoida suunnittelijaa, joka laskee konkreettisen ratkaisun.
6.4. Muottiharkko edellyttää kaikkien onteloiden valamista umpeen.
6.5. Pystyonteloita betonoitaessa on otettava huomioon betonipylvään aiheuttama paine valettavassa ontelossa sekä täytebetonin tiivistämisen monimutkaisuus. Kerroksen korkeus on suositeltavaa valaa täyteen osissa.
6.6. Jos betonointi tehdään kylmällä ilmalla, täytebetoni ei saa jäätyä ensimmäisen 48 tunnin aikana. Betonointitöiden tekemistä ei suositella alle 15 asteen lämpötilassa. Katso myös CK-7-3:02 ”Raudoitetun harkkoseinän latominen ja betonointi”.
7. Huolto
• Mikäli betonia roiskuu julkisivuun, se poistetaan, kun se on hieman jähmettynyt.
• On tarkastettava, etteivät julkisivun tuuletusaukot tukkeudu.
• Rakennuksen valmistuttua suosittelemme pesemään koko julkisivun painepesurilla. Suolojen poistamiseen voi käyttää tarvittaessa 10-prosenttista suolahappoliuosta, värillisiin kiviin enintään 3-prosenttista liuosta. Ennen hapolla pesemistä seinä tulee kostuttaa puhtaalla vedellä. Seinäpintaa käsitellään enintään neliö kerrallaan. Hapon kanssa työskenneltäessä on noudatettava varovaisuutta!